Estudos de lingüística galega, 2

http://ilg.usc.es/elg/

Estudos de lingüística galega pretende ser un espazo de debate e intercambio científico en volta da lingua galega, un lugar de reflexión sobre a norma idiomática e, asemade, de análise crítica e difusión da investigación lingüística. De acordo con este triplo obxectivo, na revista publícanse artigos de investigación sobre lingüística e filoloxía, notas e artigos breves en relación coa variedade normativa da lingua galega e recensións críticas de traballos lingüísticos que atangan directa ou indirectamente o galego. A edición electrónica facilita o acceso sen restricións a todo o seu contido.

5 M. Álvarez de la Granja
Trastes vellos, ao faiado. Análise dun subtipo de refráns sen verbo principal
37 C. N. Cambraia
Dulceça, dulçor, dulçura e dulcidom: um estudo de caso de variantes derivacionais
no português medieval
57 F. Dubert García
Sobre o lugar do xénero na gramática do galego
75 F. J. Fernández Rubiera
Forceº, Finitenessº and the placement of clitics in Western Iberian Romance languages
97 C. Magro
Interpolação & Cia nos dialectos do Português Europeu
121 E. Rinke
A combinação de artigo defi nido e pronome possessivo na história do português
141 X. Varela Barreiro
Un novo glosario do Cancioneiro da Ajuda. A microestrutura das entradas verbais
173 M. E. Viaro
Sobre a inclusão do elemento diacrônico na teoria morfológica: uma abordagem
epistemológica
PENEIRA
193 A. S. Alonso Núñez e G. Navaza Blanco
Devecer e a súa etimoloxía
205 R. Álvarez
As razóns da norma: nós e nosoutros, nosoutras
221 C. López Taboada e Mª R. Soto Arias
Sete catas na orixe da fraseoloxía
235 I. A. Santos
Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa (1990): princípios e aplicações
247 X. Xove Ferreiro
A voltas coas contraccións: cun e con un
ANADA
265 Bibliografía 2008
291 Recensións

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.