Contratos postdoctorales de la Xunta de Galicia

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140805/AnuncioG0164-290714-0001_gl.pdf

– Modalidade A: contrato dun máximo de dous anos de duración para a realización de estadías no estranxeiro e un contrato de retorno dun ano de duración nunha universidade do SUG (anexo I).
– Modalidade B: contrato de dous anos de duración, sen posibilidade de prórroga, nunha universidade do SUG, dirixidos ao persoal doutor investigador beneficiario dun contrato nunha universidade do SUG da convocatoria do 2010 do programa Isidro Parga Pondal do Plan Incite que permanecese nel ata o 1 de xuño de 2014 (anexo II).

+++

O prazo de presentación de solicitudes para a modalidade A será do 15 de outubro ao
14 de novembro de 2014 e para a modalidade B dun mes contado a partir do día seguinte
ao da publicación desta orde no DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.