Estudos de lingüística galega, 2

http://ilg.usc.es/elg/

Estudos de lingüística galega pretende ser un espazo de debate e intercambio científico en volta da lingua galega, un lugar de reflexión sobre a norma idiomática e, asemade, de análise crítica e difusión da investigación lingüística. De acordo con este triplo obxectivo, na revista publícanse artigos de investigación sobre lingüística e filoloxía, notas e artigos breves en relación coa variedade normativa da lingua galega e recensións críticas de traballos lingüísticos que atangan directa ou indirectamente o galego. A edición electrónica facilita o acceso sen restricións a todo o seu contido.

5 M. Álvarez de la Granja
Trastes vellos, ao faiado. Análise dun subtipo de refráns sen verbo principal
37 C. N. Cambraia
Dulceça, dulçor, dulçura e dulcidom: um estudo de caso de variantes derivacionais
no português medieval
57 F. Dubert García
Sobre o lugar do xénero na gramática do galego
75 F. J. Fernández Rubiera
Forceº, Finitenessº and the placement of clitics in Western Iberian Romance languages
97 C. Magro
Interpolação & Cia nos dialectos do Português Europeu
121 E. Rinke
A combinação de artigo defi nido e pronome possessivo na história do português
141 X. Varela Barreiro
Un novo glosario do Cancioneiro da Ajuda. A microestrutura das entradas verbais
173 M. E. Viaro
Sobre a inclusão do elemento diacrônico na teoria morfológica: uma abordagem
epistemológica
PENEIRA
193 A. S. Alonso Núñez e G. Navaza Blanco
Devecer e a súa etimoloxía
205 R. Álvarez
As razóns da norma: nós e nosoutros, nosoutras
221 C. López Taboada e Mª R. Soto Arias
Sete catas na orixe da fraseoloxía
235 I. A. Santos
Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa (1990): princípios e aplicações
247 X. Xove Ferreiro
A voltas coas contraccións: cun e con un
ANADA
265 Bibliografía 2008
291 Recensións

Web de la Societé de Linguistique Romane

La Société de Linguistique romane a pour objet de grouper les personnes physiques et morales qui s’intéressent aux études de linguistique et de philologie romane et qui désirent contribuer à leur développement. Elle publie la Revue de Linguistique romane et la Bibliothèque de Linguistique romane, organise les Congrès internationaux de Linguistique et Philologie romanes et attribue le Prix Albert Dauzat pour récompenser d’excellents travaux du domaine de ses recherches. Elle ne comprend que des membres actifs qui versent une cotisation annuelle donnant droit au service de la Revue.

Libros de caballerías digitalizados BNE

Nos informa José Manuel Lucía Megías:
La Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca nacional de España ha puesto en marcha una nueva colección: «Libros de caballerías». Ofrece digitalizados gran parte de los ejemplares caballerescos que se conservan en la BNE.

Libros de Caballerías Digitalizados BNE

Locus Criticus

Prezados/as compañeiros/as:

Querémosvos comunicar que dende o Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo acabamos de poñer a andar o LOCUS CRITICUS (https://webs.uvigo.es/locuscriticus/), un foro ou plataforma dixital de debate sobre cuestións de crítica textual centradas na lírica medieval. Coidamos que esta é unha iniciativa útil que pode facilitar a comunicación entre os membros do noso eido científico (sobre todo na edición de textos trobadorescos), así como actualizar e axilizar a reflexión e o debate sobre aspectos problemáticos derivados da lectura e interpretación das fontes manuscritas.
Estades todos/as convidados/as a coñecer e participar en LOCUS CRITICUS. Agradecémosvos de antemán todas as críticas, comentarios e suxestións que nos fagades chegar e que, certamente, contribuirán á súa mellora.
Recibide un saúdo moi cordial.

Xosé Bieito Arias Freixedo
Alexandre Rodríguez Guerra

Departamento de Filoloxía Galega e Latina
Universidade de Vigo

Grandes romanistas (un elenco en alemán)

En un buen artículo de la Wikipedia, bajo la voz «Romanistik» se encontrará un listado de romanistas ilustres, tal como sigue:

Sería una tarea interesante para todos disponer en línea de un listado como el anterior con fichas en español y relativas, sobre todo, al área iberorrománica.

Bibliotecas digitales

¡Ponga sus enlaces en la sección de comentarios para completar esta lista!

– Biblioteca Digital Hispánica: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/

– Biblioteca Digitale Italiana: http://www.bibliotecadigitaleitaliana.it

– Biblioteca Nacional Digital (Portugal): http://purl.pt/index/geral/PT/index.html

– Europeana: http://www.europeana.eu

– Gallica: http://gallica.bnf.fr

– World Digital Library (UNESCO):  http://www.wdl.org